Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

För oss på Gadden Living är det viktigt att du ska känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du är hyresgäst hos oss eller i andra sammanhang är i kontakt med oss. Nedan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar personuppgifter.

För att erbjuda dig den bästa servicen och kunna hjälpa dig om du har frågor behöver vi spara de uppgifter om dig som är relevanta för att uppnå detta. Vårt främsta fokus är alltid att skydda din integritet. Därför sparar vi aldrig uppgifterna längre än vi behöver.

Alla behandling av personuppgifter inom Gadden Living AB sker i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation och övrig vid var tidpunkt tillämplig lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvarig

Gadden Living AB , org.nr. 556731-9834,  (nedan definierad som ”Gadden Living”, ”oss” och ”vi”) är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via www.gaddenliving.se och som i övrigt sparas vid dina kontakter med Gadden Living.

Nedan finner du mer utförlig information om hur vi behandlar personuppgifter utifrån olika grupper av registrerade t.ex. bostadshyresgäst, medsökande, kontaktperson lokalhyresgäst m.m.

Personuppgift

Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

Personuppgifter som vi sparar

När du lämnar uppgifter på www.gaddenliving.se kan du behöva ange personuppgifter till oss. Detta behövs för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa servicen och hjälpa dig om du har frågor.

De personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster på webbplatsen kan vara exempelvis; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer eller annan information nödvändig för att kunna fullgöra tjänsten som erbjuds.

Uppgifterna kan användas för att ge dig erbjudanden om Gadden Livings tjänster.

Uppgifterna kan också komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla en god kund- och registervård.

Uppgifter kan även användas för att förbereda, administrera och fullfölja avtal, erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats, kommunicera i samband med olika typer av erbjudanden och kundärenden, lämna information om Gadden Living och våra tjänster, utveckla våra tjänster samt att tillhandahålla bostadsuthyrning, lokaluthyrning, intresseanmälan, bostadskö, mina sidor och vår hemsida. När du ingår avtal med oss eller är i kontakt med oss i andra sammanhang kan du också behöva lämna personuppgifter. Denna kan då ske av flera olika ändamål, såsom att upprätta och underhålla ditt hyresförhållande eller annat avtalsförhållande med oss, kommunicera med dig, administrera din betalning av tjänsterna, skydda våra rättigheter, genomföra marknadsundersökningar, skicka information och erbjudanden om våra tjänster, granska och analysera användandet av våra tjänster, leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift, föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler, administrera dina ärenden hos oss, säkerställa säkerheten för våra hyresgäster i våra hyreshus och lokaler och administrera arbetsansökningar till tjänster hos oss. I ditt avtal kan det finnas närmare information om personuppgiftsbehandlingen.

Samtycke

När du använder våra tjänster på vår webbplats godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna information.

Om du inte accepterar vad som sägs i denna information ber vi dig vänligen att inte använda våra digitala kanaler eller våra tjänster.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

När du ingår avtal med Gadden Living, beställer våra tjänster eller kontaktar oss behöver vi ibland ett särskilt samtycke till den behandling av dina personuppgifter som sker enligt vad som framgår av denna information och/eller den information som du får när du lämnar ditt samtycke.

Tillgång till personuppgifterna

Personuppgifterna används av  Gadden Living AB och våra personuppgiftsbiträden såsom betalningsförmedlare och datalagringstjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag, och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits när du lämnar dina personuppgifter.

Lagringstider

Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter i normalfallet att lagras i upp till 24 månader från dagen för avregistrering. Undantaget är underlag som behöver sparas enligt bokföringslagen eller annan lag. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Rätt att begära information

Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.

Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Du har också rätt att tacka nej till direktmarknadsföring från oss genom att kontakta oss.

Säkerhet

Det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför arbetar vi hårt och vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse, såsom att skydda våra fysiska servrar såväl som att skydda våra system genom brandväggar m.m. Vi arbetar också på ett sätt som innebär att endast den personal hos oss som måste ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster m.m. ges behörighet att få åtkomst till personuppgifterna. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

Gadden Living AB
Regeringsgatan 14
332 30 Gislaved
info@gaddenliving.se

Uppdatering av information om personuppgiftsbehandling

Gadden Living har rätt att göra ändringar i denna information löpande.
En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.gaddenliving.se

Denna webbplatsinformation om Gadden Living AB personuppgiftsbehandling är uppdaterad den 13 februari 2020

Gadden Living AB